Dev İskeletler

http://img404.imageshack.us/img404/6044/92630897.jpg

 

Buhari’nin naklettiği bir hadise göre Hz.Adem’in boyu 60 zira idi. Aynı rivayette insanların boylarının gittikçe kısaldığı da anlatılmaktadır. Bu rivayete göre Hz.Adem’in boyu 40 m. civarında idi. Hz.Nuh tufandan önce 950 sene tebliğ görevini yürüttüğü Kuran’da açık bir şekilde ifade edilmektedir. Seylan adasında Müslümanların Adammala, “Adem Dağı” adını verdikleri, Portekizlilerin de “Picoli Adama” dedikleri çok meşhur bir dağ mevcuttur. İnsanoğlunun atasının cennetten “inişi” sırasında ilk defa buraya basmış olduğu rivayet edilir. Kocaman bir sağ ayak izi kayanın zirvesinde hep görülmektedir. Bu izin büyüklüğü için batılı bir seyyah, “Beş ayak üç parmak uzunluğunda ve iki ayak beş parmak ile iki ayak parmağı genişliğinde az derince bir çukur” demektedir. İslami rivayetlerde Hz.Adem’e atfedilen devasa boy ile orantılı olmuş olsa gerek. Çünkü bu rivayetlere göre Hz.Adem’in boyu o zaman o halde idi ki, başı göğe değiyor ve diğer ile denize basıyordu. Anadolu’da da birçok yerde dev mezarları bulunmaktadır.

Not : Hz Adem ile ilgili benim edindiğim net boy ölçüsü  27.90 m. dir.

Cortez Meksika'da dev kemiklerini bulmuştu

 

 

İstanbul’da Beykoz’da Yuşa Tepesi’nde bulunan bir mezarda, Yuşa Hazretleri adlı bir evliyanın yattığına inanılmaktadır. Mezar, 17 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindedir. Eğer açılıp incelenirse içinden dev bir iskeletin çıkması çok doğaldır. Kapadokya bölgesinde, yani Nevşehir, Kırşehir ve Göreme civarında bu tür dev evliya mezarları vardır. Ayrıca mitolojisinin devleri olan Titanları da unutmamak gerekir. M.Ö. 440’da yaşayan Empadokles Sicilya adasında devlerin yaşadığından söz eder. 14. yüzyılda yazar Boccacio, yine Sicilya’da bir mağarada bulunan 10 metrelik bir dev iskeletinden söz ediyordu. 1577’de İsviçre’de 6 m.’lik iskelet bulundu. Yine 1500’lerde Meksika fatihi Cortez, İspanya Kralı’na Meksika’dan getirdiği dev kemiklerini göstermişti.

 

http://img89.imageshack.us/img89/9108/36001274.jpg

 

Bir diğer kaşif, ünlü Macellan, 1520’de iki devle karşılaştı, başının onun beline geldiği söylüyordu. Keşifler çağında daha birçok ünlü gezgin, devlerden söz ettiler. 19702’lerde bir Alman bilim adamı 350000 yıl önce dev bir insan ırkının yaşadığını ve bilimsel açıdan bunun yakında kanıtlanacağını söylüyordu.

Grekler’de, İskandinavlar’da, Mayalar’da ve İnkalar’da ilk yaratılan ırkın, devler ırkı olduğuna ilişkin ortak bir inanç vardır. Meksika Toltekleri’nin kozmogonik inançlarında bir dizi depremden sonra nesilleri yeryüzünden silinmiş olan “Kinamet Devleri”nden söz edilmektedir. Kuzey Cermen efsanelerinden Eda’larda Niflheim(1) ve “Buzul Devlerinin” kuzeyde olduğu kabul edilir. Edalar’da, Hymir’in ataları olduğu, “Devler Soyu”nun Ases’ten (İskandinav iyilik tanrılarından) daha eski bir geçmişe sahip olarak görünmeleri ile Hindular’da Asura’lar ile Deva’lardan daha eski kabul edilmeleri arasında bir ilişkisellik vardır. Bir yoruma göre, “Devler” soyunun bir kadınla birleşmesinden, semavi Ases’in doğmasıyla yarı-tanrısal bir çağ başlamış ve bunlar “Devlerle” savaşa tutuşarak önce onları yenmişler, daha sonraları, savaşçı olmaktan ziyade barışçı olan kutsal soy Wanen’lerle birleşen “Devler” tarafından mağlup edilmişlerdi.

 

http://img198.imageshack.us/img198/7273/41807340.jpg

 

 
 

Devlerden söz eden önemli kaynaklardan biri de Tevrat’tır. Eski Ahidin “Tekvin” bölümünde, “Yeryüzünde Nefilim (Devler) vardı, bunlar eski zamandan (Atlantisliler) zorbalar, şöhretli adamlardı” denmektedir. Tevrat’ta ismi geçen Filistinli (Gittit’li) dev Golyat’ın boyu 2,74 m. idi. Golyat “Gath” isimli bir Filistin şehrinden geliyordu. Tevrat’ta Golyat’tan başka, Bashan kralı “Og”dan da söz edilir. Og’un boyu ise 3,96 m. idi. Og, bir devler ırkı olan “Rafait”lerin sonuncusu idi. Tevrat’taki referanslar onun “Rafa” kökenli bir grup dev’den biri olduğundan söz eder. Ammonit’ler bu halk’a “Zamzummim” diyorlardı ki, bu çabuk ve anlaşılmaz söz anlamındaydı. Gerçekten de devlerin konuşmaları diğer insanlar tarafından anlaşılmıyordu. Tevrat’taki “Rafait” kelimesi de ölüm, güçsüzlük ve ölümün çaresizliği anlamına gelmekteydi.

Olmek heykeli

Orta Amerika’da bir zamanlar yaşamış olan “Olmekler” de zenci devlerdi. Olmekler, diğer bir dev grubu olan “Tiwanakanlar” ile birlikte Peru’daki devasa yapılarda kullanılan köle devlerdi. Tevrat’ta Refait’lerden başka bir grup devden daha söz edilir ki, bunlar da “Anakim”lerdi.(2) Anakimler Rafait’ler gibi, Kenan ülkesinin dağlık ülkesinin dağlık bölgesinde yaşıyorlardı. Tevrat’taki ifadelerden anlaşıldığına göre, M.Ö. 1300 yıllarında devlerin nesli tükenmişti. Heredot, diyotorus Sicilus, Homeros, Pliny, Plutarch ve Philostratus gibi antik tarihçileri, çağlar önce ölmüş olan devlerden bazılarının iskeletlerini bizzat görmüş olduklarından söz etmişlerdi.
Kur'an:
Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez mi? Fussilet-53

Andolsun, biz Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.Ankebut-14

 

Anadolu'nun Dev Mezarları

 Dünyanın birçok yerinde devlere ait olduğu belirtilen mezarlar bulunuyor. Yapılan kazılarda dev iskeletlere ve kemiklere rastlanıyor. Türkiye'de de bu tür mezarların ve kemiklerin bulunduğu belirtiliyor. Araştırmacı-yazar Dr. Gültekin Caymaz'ın araştırmalarını Ata Nirun derledi.

HEMEN HEMEN tüm inanç sistemlerinde, devlerden söz eden masallara, mitlere, efsane ve öykülere rastlanır. Hangi çocuk, devleri bilmez ki? Dev masallarıyla büyüdük ve aynı masallarla çocuklarımızı büyütüyoruz. Bu masalları bize kuşaklar boyu anlatanlar, nere­den öğrendiler? Onlara kim öğretti? Nasıl oldu da, devler tüm sınırları aşıp, tüm uygar­lıklarda aynı biçimlerde yer aldılar?
Konunun birçok araştırmacılarına göre, dev öykülerinin ardında, insanoğlunun unut­tuğu, sadece masal ve mitlerde kalan bir ger­çek yatıyor. Kısacası, devler gerçekten yaşadılar ve hatta hala yaşayanları da olabilir. Bu görüşün savunucularından ve bilinmeyen olayların izleyicisi, Dr. Gültekin Caymaz,ın görüşleri :

Dr. Caymaz: "Evet. Bu konudaki araştırmala­rıma göre yaşadılar. Eğer tufan. 10.000 yıl önce olduysa devler yaklaşık 15.000 yıl kadar önce yaşadılar. Mitolojilerde Tanrılarla devler ara­sındaki savaşlardan söz edilir. Bu Tanrılar bizim anladığımız manada Tanrılar değildirler. Onlar üstün insanlardı ama dünyayı yaratanlar değillerdi. Bizim boylarımızda ama üstün teknolojileri olan insanlardı. Devler ise büyük ama zekaları az yaratıklardı. Belki de bu savaş uzaylı bazı yaratıkların aralarında yaptıkları bir savaştır. Bize kalan anısal izler masala dönüşmüştür. Nasıl tufan olayı ve Nuh bir efsane olduysa devler de masal olarak kaldı.
Benim gördüğüm ve incelediğim dev çene kemiği ve dev dişler Antalya yakınla­rındaki Karain mağarasında bulundu. Yapılan çalışmalar kalıntıların 50.000 yıllık olduğunu gösteriyor. Öyleyse bunlar halen yaşayan bir canlı türüne ait olamazlar.
Fotoğrafını çektiğim 5 dev dişinin boyutla­rına bakılırsa 7-8 metre boyundaki dev insanların yaşamış olduklarına inanmak gerekiyor. Bu çene kemiğini bulanların daha başka buluntular da ele geçirdikleri söyleniyor.

http://img694.imageshack.us/img694/9065/26579883.jpg


Bu fotoğraf, 1978'de çekildi. Fotoğrafta beş diş ile ona ekli altçene kemlği, dağılmasın diye bır lastik bant ile sıkıştırılmış. Bu görüntü, kemiğin içyüzünü yansıtıyor. Kemiklerin, Dr. Caymaz'ın ellerinin arasındaki görünümü, normal insan çenesine olan oranını belirliyor. Bu dişler ve çene kemiği 50.000 yıllık

Depo dolusu dev iskeleti
Dr. Caymaz: "Polatlı'da yaşayan ve otobüsçü­lük yapan Yılmaz isimli biri bana ilginç bir olay anlattı. 1950-1951 yıllarında iken kendisi at arabasıyla askeri bir kazadan çıkarılan dev insan iskeletlerinin kemiklerini taşımış. Kemiklerin çok büyük olduklarını söylüyor ve bir askeri depoya istiflendiklerini ekliyordu.
Ama sonrası, bilinemiyor.

http://img189.imageshack.us/img189/2029/80686240.jpg

 

Yukarıdaki resimde Dr. Caymaz, Kapadokya'daki bir diğer uzun mezarın başında

1980'li yıllarda, Ankara Kalesi'ndeki, Ana­dolu Medeniyetleri Müzesi'nin paleolitik bölü­münde, benzer bir diş gördüm. Elimin orta parmağı boyundaydı. Fakat yüzde elli daha kalındı. Sorduğumda bu dişin de, Antalya'da Karain mağarasında bulunduğunu söylediler. Sonuçta şunu söyleyebilirim ki, böyle dev insan kalıntılarının bulunduğunu, resmi kuruluşlar merak ederlerse, Polatlı'daki depoyu bulup inceleme yapsınlar."

Dev mezarlar
Dr. Caymaz: "Bu tür dev mezarlar. Anadolu' da birçok yerde var. En önemlilerinden biri İstanbul'da, Beykoz'da bulunuyor. Yuşa Tepesi'nde bulunan bu mezarda. Yuşa Hazret­leri adlı bir evliyanın yattığına inanılıyor. Mezar, 17 m uzunluğunda, 4 m genişliğinde. Eğer açılıp, incelenirse, içinden dev bir iskeletin çıkması çok doğaldır."
11.6.1983'te Milliyet gazetesinde böyle bir haber çıktı. Adapazan ­Kaynarca yolu üzerindeki bir yatır mezarının 9,5 m boyunda olduğu yazılıydı. O mezar da incelenebilir.
Yine, Kapadokya bölgesinde, yani Nevşe­hir, Kırsehir ve Göreme civarında bu tür dev evliya mezarlan var. İnançlara göre, bu mezar­ların rahatsız edilmemeleri gerekiyor. Ben, böyle inançlara saygı duyuyorum ve yerlerini saklı tutuyorum. Fotoğrafını çektiğim mezar­ların boyu 7-8 metre idi. Van ve Sinop dolayla­rında da dev mezarlar bulunuyor. Ankara'nın çok yakınında bir dev mezan inceledim. Köylü­ler, beni sıkı sıkı uyardılar, sakın bir şey alıp gitme, yoksa felaketler olur dediler. Bu uyarıya saygıyla uydum.
Birkaç yıl önce Günaydın gazetesi de, Filipinler'de 8 m boyunda bir dev iskeletinin bulunduğunu yazmıştı. Demek ki, devler, yalnız Anadolu'da değil, birçok yerde yaşadılar. Filipinler' de bulunan iskeleti bilim adamları incelediler. Bizde de, aynı tür bir araştırma yapılabilir."
"Öncelikle bu araştırma, arkeolojik ve turistik yönden çok önemli olabilir. Ama daha da önemlisi, kutsal kitaplarda sözü edilen devlerin bir masal olmadıklarının anlaşılması olacaktır. Sonuçta, kutsal kitapların insanlara daima doğruyu gösterdiği anlaşılır. Belki o zaman, insanlar haksızlık ve kötülük­lerden biraz olsun kaçarlar."
" Ankara'da MTA merke­zindeki, Prehistorik Eserler Müzesi'ne gidin, orada birçok dev hayvanların dişleri var. ilkçağ öncesi ve ilkçağ döneminde yaşayan dev hay­vanların kalıntıları bulunuyor. Göreceksiniz ki, bu dişlerin onlarla hiçbir benzerliği yok. Bunlar sadece insan dişlerine benziyorlar ama dev boyutlardalar. "


Dr. Gültekln Caymaz ve ekibi, Ankara yakınlarındaki bir dev mezarının başında. Ekip mensuplarından biri yere yatıp, ellerini kaldırmış, böylece mezarın boyutu daha iyi anlaşılıyor

Daniken devlerin izinde
Nisan 1982'de Dr. Gü!tekin Caymaz, Türkiye'ye gelen araştırmacı Erich von Daniken'le Ankara'da devlerle ilgili bir
konuşma yapıyor. 29 Nisan 1982 tarihli Barış gazetesinde yayınlanan konuşmanın bir bölümü şöyle:
Dr. Caymaz: Kutsal kitaplarda devlerden söz ediliyor. Günümüzde bazı kalıntılar bulunu­yor. Sizce dev insanlar yaşadılar mı? Daniken: "Evet, yaşadılar bence. Bu konuyu, 'Yıldızlara Dönüş' adlı kitabımda inceledim. Ama zamanın uçurumları arasında, bu dev insanlar unutulup gittiler ve bir masal yaratığı oldular. "
Dr. Caymaz: Bu dev dişi fotoğraflarına ne dersiniz?
Daniken: "Çok ilginç, olaylara bir anlam geti­riyor. Ben de devlerle ilgili bir kitabın çalışması içindeyim. Zaten olay, dünyanın her yeriyle ilgili, ben başka ülkelerde bu tür yüzlerce dev kalıntı ve dev mezarlar gördüm."

Kutsal kitaplarda
Devler her ırkta ve her inançta yer alır. En güçlü. kaynaklardan birisi Tevrat. Birkaç bölümü inceleyelim:
"Orada gördüğümüz halk çok uzun boylu adamlardı. Ve orada, Nefilim'den olan, Anak oğullarını, Nefilim'i gördük. Biz kendi gözü­müzde çekirgeler gibiydik, onların gözünde de öyleydik." (Sayılar Bölümü Bap: 13, 32, 33).

"İnsan arşınına göre, onun demir yatağı­nın uzunluğu dokuz arşın, eni dört arşındı." (Tesniye Bölümü 3/11).

Yine Tevrat ve ardından Kur’an-ı Kerim, dev Golyat'ı öldüren Davut Peygamber'den söz ederler. Golyat'ın mızrağı metrelerce uzunluğundadır. Aynca, mitolojinin ünlü Herkül'ü, Samson'u da birer devdirler. Yunan mitolojisinin devleri olan Titanlan da unut­mamak gerekir.

Yakın tarihteki devler
Bilimsel tarih, devlerden söz ediyor mu? Hiç yaşayan devler bulduk mu? Evet, diyebiliriz. İlk kaynak, M.Ö. 440'da yaşayan Empadok­les'tir. Sicilya adasında devlerin yaşadığından söz eder. 14. yüzyılda yazar Boccacio, yine Sicilya'da bir mağarada bulunan 1O metrelik bir dev iskeletinden söz ediyordu. 1577'de İsviçre'de 6 metrelik bir iskelet bulundu. Uzun araştırmalardan sonra bunun bir fil iskeleti olduğu iddia edildi.
. Yine 1500'lerde, Meksika fatihi Cortez, Ispanya Kralı'na Meksika'dan getirdiği kemikleri gösterdi. Bir diğer kaşif, ünlü Macellan, 1520'de iki devle karşılaştı, başının onun beline geldiğini söylüyordu. Keşifler çağında daha birçok ünlü gezgin, devlerden söz ettiler.

Burada dişler, çene kemiğinin dış yüzünden, beşi bir arada görülüyor
http://img99.imageshack.us/img99/3935/81231419.jpg

Dr. Caymaz'ın evliya mezarlarına benzer dev mezarlara, Amerika'da, Java'da, Tunus' ta ve Çin'de rastlandı. 1887'de Nevada'da 1metrelik bir bacak kemiği, 1891'de Arizona' da 3 metrelik bir mezar bulundu.

Ama olaylar bitmedi. Hala yaşayan devler var mıydı? 1963'te üç Amerikalı 4 m'lik bir yaratık gördüler. Yine o yıllarda bir Ameri­kalı gazeteci, 40 cm uzunluğunda, 15 cm eninde ayak izlerinin fotoğraflarını yayımladı.

1970'lerde bir Alman bilim adamı, 350.000 yıl önce dev bir insan ırkının yaşadı­ğını ve bilimsel açıdan bunun yakında kanıt­lanacağını söylüyordu.

Gerçekten yaşadılar mı?
Bugün insanlığın geçmişi ile ilgili klasik bilgi­ler artık sarsılmış durumda. En yetkin bilim adamları bile "Hayır, dev insanlar yaşamamışlardır" diyemiyorlar. Dev insanla­rın kesinlikle yaşadıklarını söylemek de müm­kün değil. Belki de şu soruyu sormak gerekiyor. Acaba insanlığın gerçek tarihi yazıldı mı?

Bilinmeyen, Sayı:27

 

Suudi Arabistan'da dev insan iskeleti  ( fake )

http://img88.imageshack.us/img88/7472/83761917.jpg       

yukarıdaki resim ile ilgili fake olduğuna dair itiraf var..

 

Ürettiği ödüllü çalışmayla, baştan aşağı yalan olan bu öyküye hiç istemeden bulaşan Chris MacAskill, internette dolanıp duran söylentilerden henüz çok kısa bir süre önce haberdar olduğunu belirtirken, "Bu fantastik fotomontaj, benim de en sevdiğim çalışmalarım arasındadır. İnandırıcılığının bu boyutta kabul görmesine doğrusu sevindim. Ancak İslâm dünyasında olup bitenlere ise biraz şaşırdım. İnsanların kent efsanelerine bu denli çabuk kanması oldukça düşündürücü. Böyle bir saygısızlığı yapan kişinin, sonuçta internetin de sınırları belli bir dünya olduğunu ve yalancıların mumunun burada da er geç söneceğini iyi hesap etmesi gerekiyordu" yorumunu yaptı.

fotoğrafın kaynağına ulaştık

İslâm âlemini ayağa kaldıran şaşırtıcı fotoğrafın tasarımcısı Kanadalı grafik sanatçısı Chris MacAskill, "Ben masumum, tek amacım bir photoshop yarışmasına katılmaktı" diyor. Askill'in bu ödüllü çalışması ondan habersiz biçimde kopyalanarak internet ortamında dağıtılmış.

Alıntıdır

 

 

 

Arada fake lerde olsa geçrekten geçmişte yaşayan insanların normalden çok daha büyük bir yapıya sahip oldukları aşikar

Acaba ozamandan buyana geldiğimizde  ( Hz Ademin 935 yıl ömür ve 27,90 mt boy ) düşünürsek insanoğlu giderek hem ömür hemde iskelet olarakkısalıyor mu ?

doğru hatırlıyorsam geçmişte okuduğum yazı ve makale ve izlediğim belgesellerde insanoğlunun geçmişten günümüze ömür ve yaş olarak kısalma noktasının sonlarında oldğumuz ve artık bundan sonra en azından ömür olarak insanoğlunun daha uzun yaşamaya başlayacağı teorileri vardı yanılmıyorsam.

Bundan bir kaç asır sonra ne gibi değişikliğe uğrayacağız.. ?

 

 

saygılar..

 

Ufoloji Forum: 

Resimler çıkmamış copy paste yapmıştım. Nasıl ekleyeceğim konusunda yardımcı olursanız sevinirim.

saygılar.

resim yukleme sıtesıne yukle ordan baglantı lınklerını al olur

teşekkurler en kısa surede eklicem

 

saygılar.

Bu dev iskeletler konusunun fake olduğu daha önce ispatlanmıştı. Resimler hiç inandırıcı değil.

Sn Masirius

 Zaten konuda bazı resimlerin bazılarının sahte olduğu yapan şahsın ismi ve itiraflarıda mevcut ancak resimlerin tümü sahte değil. Resimleri yukleyeceğim.net bağlantım sık sık koptuğu için şu an yapamıyorum.sahte olanlarla olmayanlar belli zaten..Ben tarafsızca her iki konuyuda buraya alıntı yaptım. Ayrıca farklı tarihlerde bulunan kemik iskeletlerinide gözardı etmemek lazım

kapak resminin görselliği daha iyi olduğu içni bunu kullandım . ( fake resim )

saygılar..

Sayın Palindromik.. Not : Hz Adem ile ilgili benim edindiğim net boy ölçüsü  27.90 m. dir.

Bunu lütfen ispat istiyorum,kaynak verin !..Eğer burada bilimi ve bilinmeyeni konuşmak istiyorsak bulmaca tarzı yazılar yerine daha açıklayıcı ve detaylı bilgi verilmesi gerekmez mi..Bana göre bu budur deyip ortaya hayalperest,kaynaksız,asılsız şeyler atıyorsunuz..

Bunu neye göre çıkardınız,benim edindiğim net boy ölçüsü derken..Bazan ortaya birşeyler atıyor fakat nedense ucunu hep açık bırakıyor ve olayı kendi kişiselliğinize adapte ediyorsunuz..

Atlantis konusundaki tavrınız gibi..Böyle yaptığınız zaman,atlantis hakkında çalışan araştırmalar yapan bilim adamlarının ve diğer araştırma kimliğine sahip insanların bazı araştırmalarını ve sonuçlarını yok saymıyormusunuz..Yani kimsenin araştırma sonuçları beni ilgilendirmez ben kendi araştırma sonuçlarıma inanırım der gibi olmuyormu..Yazımın biraz sert olduğunun farkındayım tabi ki,fakat böyle yazmak zorunda kaldım..

Sn muzaffer bey

 

bu bilgiyi sorgulamakta özgürsünüz. buda en dopğal hakkınız. buna bişi diyemem.

 

Bu bilgiyi havvas ilmini çok iyi bilen hatta havvası kendisi olan bir varlıktan aldım .Havvas ilmini biliyorsanız yada bilenler varsa tanıdığınız bunun bilgisini teyit etme yada etmeme şansınız var..

 

saygılar.

 

 

 

Palindromik havas ilmini bilen veya havas olan bir varlık size yanlış bilgiler vermiş..

Hz.Ademin boyu cennettte iken uzundu..Cennette her şeyin yeryüzüne göre daha büyük olduğu kanaati vardır..O sebeple hz.ademin boyuda cennetteki şartlara göre izah edilmiştir..Yeryüzüne indirildiğinde ise boyu yeryüzü şartlarına göre uyumlu hale getirilmiştir..Yani ortalama bir insanın boyu gibi bir boya sahip olduğu görüşü geçerlidir..

Bu durumda Hz.Ademin boyunu burada söylerken cennetteki boyu ile yeryüzündeki boyu diye ayırmakta fayda var..Yoksa hz.adem dünyadaki en uzun insandır diye yanlış kanaate kapılıp Hz.Ademin iskeletini ararken devasa boyutta bir iskelet ile karşılaşmayı kimse beklemesin..

Havas ilmine daha sonra değineceğim.Özel olarak :)

 

muzaffer 

 

bu ayrımı  yapmadan direk verdim. yinede muallakta kalmaması için tekrar netleştirir bilgisini veririm.. aldığım bilgi cennet yad dünya boyutu olarak sormadığım için. şudur budur diye şimdilik diyemiyorum.

 

bahsettiğiniz ortalama insan boyutu görüşünden bilgim var o bir düşüncedir. Bende bu ayrımdan emin olduktan sonra net olan hangisi bilgi vericem

 

Havvas ile ilgili değinmelerinizi merakla bekliyorum . Netteki yaygın bilgilerin dışında bişi varmı acaba merak ediyorum doğrusu.

saygılar.

Arkadaşlar  Resimleri yukledim linkleri verdim  Daha iyi anlaşılır umarım . Zaten bazıları fake onlar kendini belli ediyor.

 

 

 

saygılar..

daha önce bu sitede verildi bu konu 

Sn monanaza

 

son 20 sayfaya kadar geri gidebildim baktım göremedim daha eski olsa gerek.

Burada verilen konu haricinde verilmeyenlerde olduğuna inandığım için konu açtım. Umarım tam olarak okumadan yorum yapmamışsınızdır.Başlık ve resme bakıp önyargılı davranmak gibi...

 

 

saygılar.

ilk resmin fake olduğunu söyliyebilirim... karşılaştırılmış orjinal resmini görmüştüm... ama konu başlığına  gelecek olursak evet standart insan boyutlarının üzerinde iskeletler bulunmuştur... zaten eski yazıtlardada çok arşınlı insan toplulukların bahsedilmekte....   teşekkürler palindromik... güzel araştırma!

Ben teşekkur ederim.

 

Ayrıca sadece bilgi haricinde altlarda bir kaç soru sorarak biraz beyin fırtınası ortamı oluşturmak istedim ancak henüz bir gelişme yok .. özellikle Transgen il ilgili konuda dikkat çekici bir kaç konu var. oradaki konu ile ilgili yorumlarını merak ediyorum.

Ayrıca fake olan ve olmayan her iki konuyuda aldım. Birde ilk resim görsel açıdan en iyi olandı. piyango ona vurdu :P

1. Abd başkanları ile ilgili teori

2. mutant insanlar

 

şimdiden teşekkürler

saygılar.

 

Vallahı degerlı dostlar devler varmıydı ? yokmuydu ? bende bılmıyorum. Yorum yapamayacagım. Ama bazı turbelerın ıhtısamı allahın sevgılı kullarının fızıkı buyuklerınden degıl manevı buyukluklerınden kaynaklanmaktadır. Aslına bakarsanız omurlerınde sana, sohrete, paraya, pula, gosterıse yuz vermeyen, dıkkate ve kaıle almayan allahın sevgılı kullarına kalsa mezar tercıhlerı, su ankı ıhtısamına hıcbırımız naıl olamayacaktık. Turbelerın devasal, goz kamastırıcı, etkıleyıcı olmasının en buyuk nedenı turbede yatan allahın sevgılı kullarından dolayı degıldır.

Ilk ınsanlar kac sene yasadı sonrasında ne olduda ınsan omru kısalmaya basladı ? Evvelıyatımızda ne ıdık ne olacagız vs vs gıbı sorular sılsılesı uzar gıder.

Bıldıgım bır gercek varkı, gdo'lu urunler yuzunler, hıjyenık olmayan, saglıksız, ılaclı gıdalar yuzunden, yeterlı ve saglıklı beslenememız yuzunden, ıs stresı, trafık stresı, sevgılı stresı, nısanlı ve es stresı, para stresı, banka stresı, borc stresı, polıtıka stres, sıyaset stres, ekonomı stresı, sınav stresı, kıra stresı, vs vs vs tum stres ve saglıksız yasam kosulları yuzunden 60'ı gorursenız opun basınıza koyun :)))))

paylaşımını çok beğendim teşekkür ederim :)